Stella Polaris og Bærekraft

BÆREKRAFT handler om å ta ansvar og hensynta behovet til de som lever i dag på en slik måte at behovet også for fremtidige generasjoner vil bli dekket.

Det er utarbeidet 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv, basert på FNs bærekraftsmål. De ti prinsippene er delt i tre kategorier:

- Bevaring av natur, kultur og miljø
- Styrking av sosiale verdier
- Økonomisk levedyktighet

Stella Polaris AS vurderer all sin aktivitet opp mot disse ti prinsippene for å ta vare på naturen, kulturen og menneskene rundt oss både i dag og i fremtiden!

Bodø har er merket som bærekraftig reisemål, denne merkeordningen er et styringssystem for at et reisemål skal arbeide mest mulig bærekraftig.

 

Bevaring av natur, kultur og miljø.

 

1.Kulturell rikdom

Gjennom utøvelse av våre egne aktiviteter så som ulike variabler av historiske Vandringer fremheves lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjon og særpreg.

2. Naturmangfold

Gjennom vår regulerte og forsiktige fremferd til vanns, og til lands er vi med på å bevare landskapskvalitet slik at dets fysiske og visuelle integritet ikke forringes.

 

3.Klimautslipp og klimatilpasning

Til tross for delvis motorisert aktivitet tilstreber vi oss å støtte bevaring av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelse av disse. Selskapet etterspør alltid den seneste motor teknologi som ett energisparende tiltak.

 

4.Rent miljø og ressurseffektivitet

Vi følger prosedyrer for å minimalisere forurensning og støy, og rutiner for adferd, men og avfallshåndtering sikrer så langt det er mulig forbruk av ikke fornybare ressurser

 

Styrking av sosiale verdier (mål nr. 5-8)

Vi har i alle år jobbet tett opp mot medlemsorganisasjonen Visit Bodø men og en lang rekke andre aktører for å utvikle og styrke det lokale reiselivet. Vi har stått sentralt i flere utviklingsprosjekter og nettverk med mål om å beholde lokal kontroll og engasjement og har etter hvert god kunnskap om dette.

Viktig for oss er det at våre fast ansatte (inkluderer innleie av arbeidskraft) har gode lønns- og arbeidsvilkår.

Gjennom mange års erfaring med gjester fra alle land, med og uten funksjonshemminger har vi erfart at våre turer som oftest gir en merverdi for den enkelte gjest.

 

Økonomisk levedyktighet (mål nr. 9-10)

Gjennom å levere og videreutvikle aktiviteter og opplevelser har vi opparbeidet økonomisk levedyktighet for egen del, men og bidratt til økonomisk utvikling hos andre gjennom utstrakt kjøp av tjenester, det er nedfelt i våre strategier at vi skal bidra til fortsatt økonomisk utvikling hos våre samarbeidspartnere

Miljøfyrtårn
Bærekraftig reisemål
Visit Bodø